Plava boja

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (,Narodne novine" broj 74114 - nastavno: Zakon), na sjednici Skupštine Policijske udruge branitelja PU Dubrovnik 91', 07. prosinca, 2019. god., donesen je

 

S T A T U T
POLICIJSKE UDRUGE BRANITELJA PU DUBROVNIK 91.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.


Ovim se Statutom, sukladno Članku 13. stavku 3. Zakona, uređuju pitanja važna za djelovanje Policijske udruge branitelja PU Dubrovnik 91' (nastavno: Udruga) i to: naziv i sjedište; znak i njegov izgled; izgled pečata; teritorijalno djelovanje; zastupanje; ciljevi i područje djelovanja sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; način osiguranja javnosti djelovanja; uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava, obveze i odgovornost te stegovna odgovornost članova, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i način vođenja popisa članova; tijela, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora; prestanak postojanja Udruge; imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom; postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja, te druga pitanja od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Policijska udruga branitelja PU Dubrovnik 91'
(1) Skraćeni naziv Udruge je PUBPUD91'
(2) Sjedište Udruge je u Dubrovniku Josipa Kosora 32


Članak 3.

Udruga ima znak, zastavu i dan.

(1) Znak Udruge je povijesni grb grada Dubrovnika, te okrugla značkaMUP-a RH ostavljena
u gornjem dijelu štita na grbu Dubrovnika.
(2)Zastava je plave boje s znakom Udruge u sredini
(3) Dan udruge je: 29. rujna (Dan policije Sv. Mihovil)

Članak 4.

Udruga ima pečat i štambilj

(1) Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s velikim slovima upisanim tekstom uz rub: POLICIJSKA UDRUGA BRANITELJA PU DUBROVNIK 91.

(2) ŠtambiljUdruge je pravokutnog oblika dužine 6 cm, širine1,5 cm s natpisom:
Policijska udruga branitelja PU Dubrovnik 91.


Članak 5.

Udruga djeluje na dijelu teritorija Dubrovačko -neretvanske županije i to na području na kojem je osnovana Policijska uprava Dubrovnik iz Uredbe o sjedi5tu i području na kojem se
osnivaju policijske uprave (Narodne novine bro1 30/91).

Članak 6.

(1) Udrugu zastupa Predsjednik Udruge ili njegov dopredsjednik u njegovoj spriječenosti.
(2) Predsjednik Udruge može pojedine poslove zastupanja, putem punomoći, prenijeti na treće osobe.


II. CILJEVI UDRUGE PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA,
DJELATNOSTI UDRUGE


Članak 7.

(l) Udruga je neprofitna pravna osoba.
(2) Udruga sukladno ciljevima djeluje na području zaštite ljudskih prava, socijalne zaštite i
drugih društvenih djelatnosti kojima je cilj očuvanje i poboljšanje kvalitete života
branitelj a pripadnika MUP-a.

Članak 8.

Temeljni ciljevi Udruge su:
• njegovanje i promicanje dostojanstva Domovinskog rata te
• promicanje doprinosa i uloge policijskih branitelja .
• ostvarivanje društvenog, pravnog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja policije
• sudjelovanje i predlaganje propisa i akata koji se odnose na hrvatske branitelje .
• obilježavanja važnijih datuma Domovinskog rata .
• unapređivanje društvenog života članova Udruge .
• organiziranje pomoći ugroženim članovima Udruge .
• organiziranje Sportskih i rekreativnih aktivnosti i drugih zajedničkih interesa


Članak 9.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

• proučavanjem i predlaganjem rješenja za zdravstvene, socijalne i druge teškoće branitelja .
• proučavanjem prava hrvatskih branitelja iz radnog odnosa, mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, socijalnih i drugih pitanja hrvatskih branitelja
• predlaganjem propisa za ostvarivanje prava,
• poboljšanja materijalnog i društvenog položaja članova Udruge.
• pribavljanje materijalnih sredstava za ostvarivanje ciljeva Udruge
• izdavačka djelatnos tu skladu s ciljevima udruge (knjige, izložbe, filmovi) . organizacijom okruglih stolova, tribina i javnih prezentacija
• Vlastita web stanica)
• razvijanje prijateljstva, tolerancije, međusobne pripadnosti svih hrvatskih branitelja Domovinskog rata
• dodjela nagrada i priznanja, prijedlozi za državna odličja .
• organizacija sportskih i kulturnih susreta izleta

Članak 10.

Djelovanje udruge je javno.

(1) Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se:
• izvješćivanjem članstva o radu udruge i značajnim događajima i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, putem oglasne ploče u prostorijama udruge ili svoje internetske stranice;
• javnim priopćenjem putem medija
• na drugi prikladan način.
(2) Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge sukladno odredbama ovoga Statuta i zakonate pravo uvida u rad tijela i njihove odluke.

III. ČLANSTVO U UDRUZI, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 11.

(1) Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.
(2) Članom Udruge se postaje upisom u popis članova.
(3) Članom Udruge može postati pripadnik aktivnog i pričuvnog sastava policijske uprave Dubrovnik, te pripadnici drugih ustrojbenih jedinica u okviru MUP-a RH, a na području djelovanja Policijske uprave Dubrovnik u razdoblju od l. lipnja 1991. godine do 20. svibnja 1993. godine.
Članom Udruge može postati i član uže obitelji poginulog hrvatskog branitelja policijskog službenika, koji je obavljao policijske zadatke u Policijskoj upravi Dubrovnik ili u okviru drugih ustrojbenih jedinica MUP-a RH, a na području djelovanja Policijske uprave Dubrovnik u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka.
Članom Udruge može postati pripadnik policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske,pripadnici drugih ustrojbenih jedinica u okviru MUP-a RH na području djelovanja Policijske uprave-Dubrovnik, a koji je policijske poslove obavljao i nakon razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, ako je u tom razdoblju sudjelovao u obrani Dubrovnika u nekoj drugoj postrojbi.
(4) Počasnim dlanom Udruge može postati fizička i pravna osoba, hrvatski i strani državljani, koji su svojim djelovanjem doprinijeli Domovinskom ratu ili radu Udruge
(5) Pravna osoba sa statusom počasnog člana imenuje predstavnika koji je zastupa u Udruzi.
(6) Odluku o počasnom članu donosi Skupština na prijedlog predsjedništvo.
(7) Iznos upisnine i godišnje članarine utvrđuje predsjedništvo.

Članak 12.

Postupak prijema u članstvo Udruge započinje podnošenjem potpisane pristupnice u sjedištu ili ograncima. članom udruge postaje osobu koja ispunjava uvjete-iz članka 12. ovoga Statuta, i kola je uplatila je propisanu upisninu. članstvo započinje danom potvrđivanja pristupnice od strane Predsjedništva, koje se mora obaviti u roku od 30 dana od dana podnošenja pristupnice, odnosno od osnivačke Skupštine.

Članak 13.

Kada Predsjedništvo utvrdi postojanje okolnosti koje priječe primitak u članstvo Udruge donosi odluku o odbijanju pristupnice.
Odluka o odbijanju pristupnice mora biti obrazložena s poukom o pravu na žalbu, koju može
podnijeti potpisnik pristupnice u roku od 8 dana od dana prijema. O žalbi na odbijanje pristupnice odlučuje časni sud konačnom odlukom i to.

1) Odbacuje žalbu kada je ista podnijeta od strane osobe koja nije podnositelj pristupnice, ili je žalba izjavljena nakon proteka 8 dana od dana prijema odluke o odbijanju pristupnice.
2) Odbija žalbu i potvrđuje odluku o odbijanju pristupnice.
3) Uvažava žalbu i poništava odluku o odbijanju pristupnice.

U slučaju iz točke 3) ovoga članka časni sud potvrđuje pristupnicu U postupku potvrđivanja pristupnice Predsjedništvo, kao i časni sud u postupku po žalbi, imaju pravo zahtijevati dostavu određene dokumentacije, uzimati izjave o relevantnim činjenicama, te poduzeti i druge mjere s ciljem postojanja okolnosti iz članka 13. Pri ocjeni postojanja okolnosti iz članka 13. osobito će se uzeti u obzir:
-napuštanja postrojbe
-odbijanje sudjelovanja u obrani suvereniteta RH
-postupanja kojima se narušava čast i dostojanstvo Domovinskog rata i članova Udruge, i sl.

Članak 14.

Popis članova vodi Tajnik Udruge.
Popis članova vodi se kartotečno, elektronički, u formi upisnika-registra ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, adresi stanovanja, broju telefona, e-mail adresi te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Uvid u popis članova mora biti dostupan svim dlanovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 15.

Prava i obveze članova su da:

• Predlažu, biraju i budu birani u tijela Udruge; .
• sudjeluju u provođenju ciljeva Udruge
• promiču i čuvaju ugled Udruge;
• budu obaviješteni o radu te o materijalno-financijskom poslovanju Udruge;
• predlažu, daju mišljenja i primjedbe na rad tijela Udruge;
• potiču i uznapreduju djelovanje Udruge; .
• obavljaju povjerene poslove za Udrugu i pomažu u njezinom radu;
• koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi,
• redovito plaćaju propisanu članarinu;
• na korištenje dobije člansku iskaznicu;
• vratiti člansku iskaznicu ako je isključen iz članstva ili mu je članstvo prestalo istupanjem ili zbog neplaćanja članarine, a bio je član manje od 5 (pet) godina.

Članak 16.

(1) Članstvo u Udruzi prestaje.
• izjavom o istupanju iz članstva Udruge;
• neplaćanjem članarine, .
• isključenjem iz članstva, .
• smrću;
• prestankom postojanja Udruge.
(2) Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili drugih akata Udruge, ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu moralnu ili materijalnu ŠtetuUdruzi kao:
• počinjenje kaznenih djela iz koristoljublja ili nasilja .
• izvršenje težih prekršaja protiv javnog reda i mira
• svako postupanje koje Šteti ugledu Udruge
• svako postupanje koje je u suprotnosti s dostojanstvom Domovinskog rata.
(3) Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi časni sud.
(4) Zbog neplaćanja članarine članstvo prestaje ako članarina ne bude plaćena niti nakon 12 (dvanaest) mjeseci od isteka godine u kojoj je trebala biti plaćena.

Članak 17.

Stegovni postupak pokreće se zahtjevom Predsjedništva ili Nadzornog odbora.

Članak 18.

Časni sud razmatra zahtjev za pokretanje stegovnog postupka, te ako utvrdi da postoje okolnosti za utvrđivanje stegovne odgovornosti pokreće postupak u kojem se izvode svi
potrebni dokazi.
Nakon dokaznog postupka časni sud donosi odluku kojom se zahtjev odbija ili kojom se članu Udruge izriče stegovna kazna.
Zbog povrede prava i obveza, dlanu Udruge časni sud može izreći

1) opomenu
2) privremenu suspenziju članstva u Udruzi
3) isključenje iz članstva Udruge

Članak 19.

Protiv odluke časnog suda, dlan Udruge može, u roku od 15 dana od primitka odluke,uložiti žalbu Arbitražnom vijeću Udruge, kao drugostupanjskom stegovnom tijelu Udruge.
Odluka Visokog časnog suda povodom prigovora je konačna.

Članak 20.

Udruga može surađivati i udružiti se u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

 

IV RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 21.

(1) Spor/sukob interesa postoji ako dlan obavlja poslove ili obnaša dužnosti u Udruzi protivno odredbama ovoga Statuta.
(2) Spor/sukob interesa u Udruzi postoji i ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima dlanovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Članak 22.

(1) Spor/sukob interesa između članova Udruge rješava Arbitražno vijeće.
(2) Poslove Arbitražnog vijeća obavlja Arbitražno vijeće.
(3) Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
(4) Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.
(5) Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni dlan najprije se obrada Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnoga vijeća, Udruga podnosi nadležnome uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

V UNUTARNJI USTROJ I TIJELA UDRUGE

Članak 23.

Udruga ima svojstvo pravne osobe i registrirana je u Registru udruga Dubrovačko-neretvanske Županije.
Radi što boljeg ostvarivanja ciljeva Udruga može osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike.
Podružnice i drugi ustrojstveni oblici Udruge iz stavka 2. ovoga članka nisu pravne osobe. Osnivanje i način rada podružnica ureduje se općim aktom, kojeg donosi Skupština.

Članak 24.

(1)Tijela Udruge su: .
• Skupština .
• Predsjedništvo .
• Predsjednik, (predsjednik predsjedništva)
• Dopredsjednik
• Arbitražno vijeće
• Časni sud
(2)Mandat tijela Udruge traje 4 (četiri) godine, a dlanovi mogu biti ponovno birani.


SKUPŠTINA

Članak 25.

1) Skupština je najviše tijelo odlučivanja Udruge.
2) Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni dlanovi Udruge. Ako je dlan Udruge punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u njegovo ime može odlučivati njegov zakonski zastupnik ili skrbnik.
3) Skupština donosi pravovaljane odluke ako je nazočno 1/10 (jedna desetina) redovnih članova od ukupnog broja upisanih u popis članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom od ukupnog broja nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije propisano.

Članak 26.

1) Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
2) Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Redovita skupština saziva se nakon usvajanja završnogračuna za proteklu godinu.
3) Sjednice Skupštine saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu.
4) U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 27.

1) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Predsjedništvo ili najmanje 20 redovnih članova Udruge koji su upisani u popis članova.
2) U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
3) Predsjednik saziva sjednicu prema predloženome dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, sazvat ćeje predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).
4) U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 10 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 28.

(1) Sjednicu skupštine otvara Predsjednik, a vodi je radno predsjedništvo.
(2) članove radnog predsjedništva i osobu koja će predsjedavati, Skupština na početku sjednice određuje javnim glasovanjem.
(3) O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar a ovjerava Predsjednik.
(4) Zapisnik sa izborne Skupštine potpisuje zapisničar, a ovjeravaju dva ovjerovitelja koje bira Skupština.

Članak 29.

Skupština Udruge:

• utvrđuje politiku rada Udruge i daje smjernice za njen rad;
• usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune;
• donosi druge op6e akte i odluke važne za rad Udruge; .
• usvaja izvješće o radu i financijsko izvješče za prethodnu kalendarsku godinu; .
• usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu; .
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti;
• odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruga;
• bira i razrješava dužnosti članove u Tijelima Udruge i imenuje ih na funkcije u tim Tijelima;
• imenuje i opoziva likvidatora Udruge;
• odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge;
• donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge);
• donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika; .
• odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 30.

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo i za svoj rad odgovora Skupštini.

Članak 31.

(1) Predsjedništvo čine Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik i 3 člana.
(2) Predsjednik Predsjedništva je ujedno po funkciji i predsjednik udruge.

Članak 32.

1) Predsjedništvo odlučuje na sjednicama koje saziva i njima rukovodi Predsjednik.
2) Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi a najmanje, dva puta godišnje.
3) Na zahtjev 1/3 članova Predsjedništva, ako Predsjednik ne sazove sjednicu Predsjedništva u roku od 15 dana od primitka zahtjeva, sazvat će je predlagatelj.
4) Predsjedništvo pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.
5) Predsjedništvo odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Predsjedništvo

Članak 33.

• priprema i saziva Skupštinu; .
• provodi odluke Skupštine; .
• utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena i dopuna i drugih općih akata; .
• utvrđuje prijedlog godišnjeg izvješća o radu i poslovanju Udruge. program rada i financijski plan; .
• upravlja imovinom Udruge i odlučuje o njenom korištenju;
• bira i imenuje pomoćnika tajnika Udruge;
• bira i imenuje blagajnika-knjigovođu Udruge;
• osniva povjerenstva, odbore i sekcije ili druga tijela koja pomažu u ostvarivanju ciljeva i programa rada Udruge;
• donosi opći akt o sadržaju i izgledu članske iskaznice Udruge;
• odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu,
• odlučuje o dodjeli priznanja članovima, pojedincima i organizacijama i podnosi
• prijedloge za državna odličja;
• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.
• predsjedništvo na prijedlog predsjednika bira i razrješuje tajnika Udruge

Predsjednik

Članak 34.

• predstavlja i zastupa Udrugu; .
• provodi odluke Skupštine i Predsjedništva te rukovodi cjelokupnim radom Udruge;
• predlaže program rada i financijski plan;
• brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge;
• podnosi Skupštini izvješće o radu i program rada Udruge; .
• sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge,
• dostavlja zapisnik sa sjednice Skupštine nadležnome uredu koji vodi Registar udruga;
• obavlja i druge poslove određene Statutom te o pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih Tijela Udruge.

Dopredsjednik

Članak 35.

1) Dopredsjednik pomaže Predsjedniku u njegovom radu.
2) Dopredsjednik zamjenjuje Predsjednika u slučaju predsjednikove odsutnosti ili spriječenosti.
3) Predsjedništvo bira i razrješuje dopredsjednika iz svojih redova

Tajnik

Članak 36.

• vodi popis članova;
• priprema materijale za sjednice Skupštine i Predsjedništva; .
• vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Predsjedništva; .
• vodi i čuva pismohranu Udruge; .
• odgovoran je za obavljanje administrativno -tehničkih i drugih sličnih poslova, bilo da ih obavlja osobno ili ih obavljaju osobe kojima je njihovo obavljanje povjereno odlukom Predsjedništva.

Arbitražno vijeće

Članak 37.

1)Arbitražno vijeće Udruge:

• prati i nadzire pravilnost i zakonitost rada Tijela Udruge;
• utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge te s tim u vezi primjenu Statuta i drugih općih akata Udruge,
• realizaciju zaključaka i drugih odluka tijela Udruge;
• posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge; .
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.
2)O svom nalazu i mišljenju obavještava Predsjedništvo i tijelo čiji je rad nadziran, a izviješće o radu podnosi Skupštini.

Članak 38.

1) Arbitražno vijeće ima 3 (tri) člana.
2) Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik, članovi Predsjedništva te knjigovođa, odnosno blagajnik, ne mogu biti dlanovi Arbitražnog vijeća.

Članak 39.

1) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
2) Sjednice Nadzornog odbora saziva njegov predsjednik prema osobnoj ocjeni, i na zahtjev većine ostalih članova Nadzornog odbora ili na zahtjev Predsjednika Udruge.
3) Arbitražno vijeće donosi odluke većinom glasova svojih članova.
4) Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Časni sud

Članak 40.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za zlouporabu svojih članskih prava ili povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima te ako svojim drugim ponašanjem nanesu štetu ugledu Udruge.
Stegovni postupak provodi Stegovna komisija, sastavljena od 3 (tri) dlana.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Arbitražno vijeće. Predsjednik ili najmanje 5 (pet) članova.
Predsjednik, Dopredsjednik i članovi Predsjedništva ne mogu biti dlanovi Stegovne komisije.


Članak 41.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
• opomena .
• isključenje iz Udruge.
Stegovna komisija odluke donosi većinom glasova svojih članova.

Članak 42.

1) Protiv odluke Stegovne komisije može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Arbitražnom vijeću.
2) Arbitražno vijeće je dužino riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

VI DRUGI POSLOVI I TIJELA UDRUGE

Članak 43.

1) Za obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova Predsjedništvo imenuje člana Udruge za blagajnika-knjigovođu.
2) Poslove iz stavka 1 ovoga članka Izvrni odbor može povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje ovih poslova.
3) Poslovi iz stavka 1 ovoga članka moraju se obavljati sukladno propisima o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 44.

1) Zbog povećanog opsega poslova ili potrebe obavljanja specifičnih poslova, što bi moglo dovesti u pitanje pravilnost i pravovremenost obavljanja poslova koji su Statutom opisani kao poslovi Tajnika, Predsjedništvo može imenovati pomoćnika tajnika.
2) Pomoćnik tajnika poslove obavlja prema uputama Tajnika i predsjednika.

Članak 45.

1) Za rad u pojedinim područjima djelovanja Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela (odbori, povjerenstva, sekcije i sl.)
2) Odlukom o osnivanju komisije ili drugih radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 46.

1) Udruga može dodjeljivati priznanja i nagrade članovima, drugim građanima i organizacijama zaslužnima za uspješne rezultate u ostvarivanju, razvitku i promicanju ciljeva Udruge.
2) Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Predsjedništvo, na prijedlog predsjednika ili bilo kojeg dlana Predsjedništva kao i od najmanje 5 (pet) dlanovi Udruge
3) Prijedlozi se podnose u pismenom obliku.
4) Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada donosi Predsjedništvo Udruge pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada.

VII NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA I OPOZIV

Članak 47.

1) Izbori za sva tijela i dužnosnike Udruge obavljaju se tajnim glasovanjem uz isticanje više kandidata nego ih se bira.
2) Predsjednika i dopredsjednika Udruge bira, tajnim glasovanjem, Skupština Udruge.
3) Predsjednika i dlanove Arbitražnoga vijeća Udruge bira, tajnim glasovanjem, Skupština Udruge.
4) Predsjednika i dlanove Časnog suda bira, tajnim glasovanjem, Skupština Udruge

XII IMOVINA UDRUGE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA S DOBITI

Članak 48.

1) Tijela Udruge biraju se na vrijeme od četiri (4) godine koliko traje i mandat članova tih tijela.
2) U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno izabran ili imenovan, ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je izabran ili imenovan.
3) Prestankom mandata tijela udruge prestaje i mandat njegovih članova.
4) Mandat članova tijela Udruge može prestati i prije isteka mandata na temelju opoziva i razrješenja odlukom Skupštine u slučaju neprihvaćanja izvješća tijela od strane Skupštine Udruge. U takvim slučajevima članovi tijela kojima nije prihvaćeno izvješće daju svoje mandate na raspolaganje o čemu odlučuje Skupština. U koliko Skupština donese odluku o prestanku mandata i razrješenju tijela Udruge, tad se pristupa izboru novih članova istog tijela.
5) Mandat predsjednicima tijela može prestati na temelju ostavke , u slučaju bolesti i smrti, kao i u slučajevima isključenja iz članstva odlukom Suda časti u stegovnom postupku. U navedenim slučajevima matično tijelo imenuje V.D. predsjednika do izbora novog predsjednika. U koliko se pojave problemi u radu radi smanjenog broja članova tijela, može se odlukom istog tijela kooptirati kandidat po redoslijedu osvojenih glasova na listi za izbor istog tijela na zadnjoj izbornoj skupštini Udruge.

VIII KANDIDIRANJE ZA IZBORE

Članak 49.

1) Predsjedništvo Udruge je dužno prije Skupštine sastaviti kandidacijske liste za izbor članova tijela Udruge, koje se mogu dopunjavati na prijedlog delegata prisutnih na Skupštini
2) Predloženi kandidat (od delegata na Skupštini) mora prihvatiti kandidaturu koja će biti potvrdna natpolovičnim brojem glasova nazočnih.

IX IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 50.

1)Imovinu Udruge čine:

• novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
• novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi,
• obavljanjem djelatnosti,
• financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova drugih legalnih izvora;
• nekretnine i pokretne stvari Udruge; .
• druga imovinska prava.

2)Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 51.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

X PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 52.

(1) Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom
(2) Imovina udruge se ne može dijeliti osnivačima. članovima Udruge. osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
(3) Odluku o prestanku postojanja Udruge donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 53.

(1) Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Predsjedništvo Udruge.
(2) Likvidatora se imenuje u pravilu iz redova članova Udruge.
(3) Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

 

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Statut Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova članova nazočnih na Skupštini

Članak 55.

1) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge
2) Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjedništvo.

Članak 56.

Osoba koja je pravo na članstvo ostvarila prema prijašnjem Statutu ove Udruge, nastavlja svoje članstvo u Udruzi sukladno odredbama ovoga Statuta.

Članak 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.


U Dubrovniku, 07. prosinca 2019. g.


PREDSJEDNIK UDRUGE:

Stjepan Kušen

Novosti

Naša adresa

Adresa

Kada je trebalo....

Stonska policijska postrojba

Preporučamo

Vrijeme u Dubrovniku

Facebook

PU Dubrovnik - Oluja